§ 1

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą jest Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl lub telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00).

§ 2

PRZEDMIOT USŁUGI

Przedmiotem usługi jest nauka języków obcych w formie dostępu do Panelu Słuchacza wraz z:

 1. możliwością udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda,
 2. możliwością udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania,
 3. dostępem do 3 próbnych arkuszy pisemnej matury podstawowej z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza,
 4. korektą przez Egzaminatora przedmiotowych 3 próbnych arkuszy pisemnej matury podstawowej z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza.

§ 3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia określona jest w treści Oferty Usługodawcy oraz w Zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
 3. W momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone. 

§ 4

DOSTĘP DO PANELU SŁUCHACZA

 1. Do korzystania z Panelu Słuchacza niezbędny jest komputer lub laptop z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz zainstalowany program Skype.
 2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest publikowanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności usługi, która nie przekracza 24 godzin.
 5. Klient otrzymuje dostęp do Panelu Słuchacza. 
 6. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych oraz akceptacją Regulaminu.
 7. W celu zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do podania danych wymaganych w formularzu zawarcia umowy podczas składania zamówienia.
 8. Dostęp do Panelu Słuchacza możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania zamówienia w terminie 24 godzin od zawarcia umowy (złożenia zamówienia zaakceptowanego przez Usługodawcę oraz dokonania zapłaty za usługę) w przypadku żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy. Dostęp jest przesyłany na wskazany adres poczty elektronicznej i jest aktywny przez okres 30 dni. 
 9. Użytkownik, zamieszczając dane w zamówieniu, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W momencie złożenia zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług nauki języków obcych na okres 30 dni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach Panelu Słuchacza, jak za działania własne.
 12. Klient jest dodatkowo uprawniony do przesyłania na adres mailowy centrum@thepoint.pl pytań związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi, formułami egzaminów, z których Klient zakupił produkt. 

§ 5

MATURA PRÓBNA

 1. Klient jest uprawniony do udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda.
 2. W celu przeprowadzenia matury próbnej w formie konsultacji online, Klient jest zobowiązany do podania w Panelu Słuchacza swojej nazwy użytkownika Skype.
 3. Termin udziału w każdej z trzech próbnych matur ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online jest umawiany za pośrednictwem Panelu Słuchacza spośród dostępnych terminów.
 4. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionej maturze próbnej w formie konsultacji online za pośrednictwem komunikatora Skype, konsultacja jest uznawana za zrealizowaną.
 5. Klient jest uprawniony do przełożenia umówionej już konsultacji z Egzaminatorem do północy dnia poprzedzającego termin planowanej próbnej matury ustnej.  

§ 6

WEBINARIA

Klient jest uprawniony do udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+). Webinaria odbędą się w dniach 27-28.04.2024 r. online, a dostęp do spotkań będzie wysyłany mailowo na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy zawarciu umowy. Osoby, które zawrą umowę po tym terminie, otrzymają dostęp do nagranych spotkań wraz z możliwością ich odtworzenia.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dodatkowo dostępny na końcu niniejszego regulaminu):

  Imię Nazwisko/dokładny adres/nr

  „Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok.”

   

 2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdej próbnej maturze pisemnej, przeprowadzonej w formie wysłania egzaminu pisemnego w Panelu Słuchacza i/lub ustnej, przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności pomniejszonego o wynagrodzenia za świadczenia spełnione wyliczone zgodnie z ust. 2 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient złożył inną dyspozycję. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Strony wyłączają rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie bez ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które uważa się obiektywne przyczyny uniemożliwiające realizację umowy, których strona nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione tj. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdej próbnej maturze pisemnej, przeprowadzonej w formie wysłania egzaminu pisemnego w Panelu Słuchacza i/lub ustnej, przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 7. Za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje winny być wysłane listem poleconym na adres „The Point”: ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres centrum@thepoint.pl. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14-stu dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Niezłożenie reklamacji w terminie 14-stu dni od dnia zakończenia świadczenia usługi uznaje się równoznaczne za wykonanie usługi zgodnie z jej treścią.

§ 9

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest Kraków.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym podmioty prowadzące naukę języków obcych, obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
 4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Wykonawca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie EasyCart w momencie zakupu.

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany regulaminu winny zostać opublikowane na stronie internetowej www.thepoint.pl i obowiązują w terminie 14-stu dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W przypadku braku akceptacji Klienta na zmianę regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione na zasadach określonych § 7 ust. 6.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Imię Nazwisko/dokładny adres/nr ………………………………….

„Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok……………………………”

§ 1

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą jest Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl lub telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00).

§ 2

PRZEDMIOT USŁUGI

Przedmiotem usługi jest nauka języków obcych w formie dostępu do Panelu Słuchacza wraz z:

 1. możliwością udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda,
 2. możliwością udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania,
 3. dostępem do 3 próbnych arkuszy pisemnej matury rozszerzonej z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza,
 4. korektą przez Egzaminatora przedmiotowych 3 próbnych arkuszy pisemnej matury rozszerzonej z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza.

§ 3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia określona jest w treści Oferty Usługodawcy oraz w Zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
 3. W momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.

§ 4

DOSTĘP DO PANELU SŁUCHACZA

 1. Do korzystania z Panelu Słuchacza niezbędny jest komputer lub laptop z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz zainstalowany program Skype.
 2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest publikowanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności usługi, która nie przekracza 24 godzin.
 5. Klient otrzymuje dostęp do Panelu Słuchacza. 
 6. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych oraz akceptacją Regulaminu.
 7. W celu zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do podania danych wymaganych w formularzu zawarcia umowy podczas składania zamówienia.
 8. Dostęp do Panelu Słuchacza możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania zamówienia w terminie 24 godzin od zawarcia umowy (złożenia zamówienia zaakceptowanego przez Usługodawcę oraz dokonania zapłaty za usługę) w przypadku żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy. Dostęp jest przesyłany na wskazany adres poczty elektronicznej i jest aktywny przez okres 30 dni. 
 9. Użytkownik, zamieszczając dane w zamówieniu, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W momencie złożenia zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług nauki języków obcych na okres 30 dni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach Panelu Słuchacza, jak za działania własne.
 12. Klient jest dodatkowo uprawniony do przesyłania na adres mailowy centrum@thepoint.pl pytań związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi, formułami egzaminów, z których Klient zakupił produkt. 

§ 5

MATURA PRÓBNA

 1. Klient jest uprawniony do udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda.
 2. W celu przeprowadzenia matury próbnej w formie konsultacji online, Klient jest zobowiązany do podania w Panelu Słuchacza swojej nazwy użytkownika Skype.
 3. Termin udziału w każdej z trzech próbnych matur ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online jest umawiany za pośrednictwem Panelu Słuchacza spośród dostępnych terminów.
 4. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionej maturze próbnej w formie konsultacji online za pośrednictwem komunikatora Skype, konsultacja jest uznawana za zrealizowaną.
 5. Klient jest uprawniony do przełożenia umówionej już konsultacji z Egzaminatorem do północy dnia poprzedzającego termin planowanej próbnej matury ustnej.

§ 6

WEBINARIA

Klient jest uprawniony do udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+). Webinaria odbędą się w dniach 27-28.04.2024 r. online, a dostęp do spotkań będzie wysyłany mailowo na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy zawarciu umowy. Osoby, które zawrą umowę po tym terminie, otrzymają dostęp do nagranych spotkań wraz z możliwością ich odtworzenia.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dodatkowo dostępny na końcu niniejszego regulaminu):

  Imię Nazwisko/dokładny adres/nr
  „Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok.”

 2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdej próbnej maturze pisemnej, przeprowadzonej w formie wysłania egzaminu pisemnego w Panelu Słuchacza i/lub ustnej, przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności pomniejszonego o wynagrodzenia za świadczenia spełnione wyliczone zgodnie z ust. 2 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient złożył inną dyspozycję. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Strony wyłączają rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie bez ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które uważa się obiektywne przyczyny uniemożliwiające realizację umowy, których strona nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione tj. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdej próbnej maturze pisemnej, przeprowadzonej w formie wysłania egzaminu pisemnego w Panelu Słuchacza i/lub ustnej, przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 7. Za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje winny być wysłane listem poleconym na adres „The Point”: ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres centrum@thepoint.pl. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14-stu dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Niezłożenie reklamacji w terminie 14-stu dni od dnia zakończenia świadczenia usługi uznaje się równoznaczne za wykonanie usługi zgodnie z jej treścią.

§ 9

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest Kraków.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym podmioty prowadzące naukę języków obcych, obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
 4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Wykonawca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie EasyCart w momencie zakupu.

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany regulaminu winny zostać opublikowane na stronie internetowej www.thepoint.pl i obowiązują w terminie 14-stu dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W przypadku braku akceptacji Klienta na zmianę regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione na zasadach określonych § 7 ust. 6.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Imię Nazwisko/dokładny adres/nr ………………………………….


„Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok……………………………”

§ 1

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą jest Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl lub telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00).

§ 2

PRZEDMIOT USŁUGI

Przedmiotem usługi jest nauka języków obcych w formie:

 1. dostępu do Panelu Słuchacza wraz możliwością udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 minut każda,
 2. możliwości udziału w sześciu sześćdziesięciominutowych wykładach w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania.

§ 3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia określona jest w treści Oferty Usługodawcy oraz w Zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
 3. W momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.

§ 4

DOSTĘP DO PANELU SŁUCHACZA

 1. Do korzystania z Panelu Słuchacza niezbędny jest komputer lub laptop z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz zainstalowany program Skype.
 2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest publikowanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności usługi, która nie przekracza 24 godzin.
 5. Klient otrzymuje dostęp do Panelu Słuchacza. 
 6. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych oraz akceptacją Regulaminu.
 7. W celu zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do podania danych wymaganych w formularzu zawarcia umowy podczas składania zamówienia.
 8. Dostęp do Panelu Słuchacza możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania zamówienia w terminie 24 godzin od zawarcia umowy (złożenia zamówienia zaakceptowanego przez Usługodawcę oraz dokonania zapłaty za usługę) w przypadku żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy. Dostęp jest przesyłany na wskazany adres poczty elektronicznej i jest aktywny przez okres 30 dni. 
 9. Użytkownik, zamieszczając dane w zamówieniu, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W momencie złożenia zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług nauki języków obcych na okres 30 dni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach Panelu Słuchacza jak za działania własne.
 12. Klient jest dodatkowo uprawniony do przesyłania na adres mailowy centrum@thepoint.pl pytań związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi, formułami egzaminów, z których Klient zakupił produkt. 

§ 5

MATURA PRÓBNA

 1. Klient jest uprawniony do udziału w trzech próbnych maturach ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda.
 2. W celu przeprowadzenia matury próbnej w formie konsultacji online, Klient jest zobowiązany do podania w Panelu Słuchacza swojej nazwy użytkownika Skype.
 3. Termin udziału w każdej z trzech próbnych matur ustnych przeprowadzonych w formie konsultacji online jest umawiany za pośrednictwem Panelu Słuchacza spośród dostępnych terminów.
 4. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionej maturze próbnej w formie konsultacji online za pośrednictwem komunikatora Skype, konsultacja jest uznawana za zrealizowaną.
 5. Klient jest uprawniony do przełożenia umówionej już konsultacji z Egzaminatorem do północy dnia poprzedzającego termin planowanej próbnej matury ustnej.

§ 6

WEBINARIA

Klient jest uprawniony do udziału w sześciu sześćdziesięciominutowych webinariach, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+). Webinaria odbędą się w dniach 27-28.04.2024 r. online, a dostęp do spotkań będzie wysyłany mailowo na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy zawarciu umowy. Osoby, które zawrą umowę po tym terminie, otrzymają dostęp do nagranych spotkań wraz z możliwością ich odtworzenia.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dodatkowo dostępny na końcu niniejszego regulaminu):

  Imię Nazwisko/dokładny adres/nr 

  „Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok.”

 2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 69 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 60 zł (sześćdziesiąt złotych) za udział w każdej próbnej maturze ustnej przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda.
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności pomniejszonego o wynagrodzenia za świadczenia spełnione wyliczone zgodnie z ust. 2 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient złożył inną dyspozycję.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Strony wyłączają rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie bez ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które uważa się obiektywne przyczyny uniemożliwiające realizację umowy, których strona nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione tj. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 69 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 60 zł (sześćdziesiąt złotych) za udział w każdej próbnej maturze ustnej przeprowadzonej w formie konsultacji online nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda.
 7. Za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 8

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje winny być wysłane listem poleconym na adres The Point: ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres centrum@thepoint.pl. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14-stu dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Niezłożenie reklamacji w terminie 14-stu dni od dnia zakończenia świadczenia usługi uznaje się równoznaczne za wykonanie usługi zgodnie z jej treścią.

§ 9

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest Kraków.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.

 4. Wykonawca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie EasyCart w momencie zakupu.

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany regulaminu winny zostać opublikowane na stronie internetowej www.thepoint.pl i obowiązują w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W przypadku braku akceptacji Klienta na zmianę regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione na zasadach określonych § 7 ust. 6.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Imię Nazwisko/dokładny adres/nr ………………………………….


„Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok……………………………”

§ 1

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą jest Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl lub telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00).

§ 2

PRZEDMIOT USŁUGI

Przedmiotem usługi jest nauka języków obcych w formie dostępu do Panelu Słuchacza wraz z:

 1. możliwością udziału w trzech konsultacjach online z Egzaminatorem nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda,
 2. możliwością udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania,
 3. dostępem do 3 próbnych arkuszy egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza,
 4. korektą przez Egzaminatora przedmiotowych 3 próbnych arkuszy egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego umieszczonych w Panelu Słuchacza.

§ 3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia określona jest w treści Oferty Usługodawcy oraz w Zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
 3. W momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.

§ 4

DOSTĘP DO PANELU SŁUCHACZA

 1. Do korzystania z Panelu Słuchacza niezbędny jest komputer lub laptop z dostępem do sieci Internet, aktywne konto e-mail oraz zainstalowany program Skype.
 2. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest publikowanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności usługi, która nie przekracza 24 godzin.
 5. Klient otrzymuje dostęp do Panelu Słuchacza. 
 6. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych oraz akceptacją Regulaminu.
 7. W celu zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do podania danych wymaganych w formularzu zawarcia umowy podczas składania zamówienia.
 8. Dostęp do Panelu Słuchacza możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania zamówienia w terminie 24 godzin od zawarcia umowy (złożenia zamówienia zaakceptowanego przez Usługodawcę oraz dokonania zapłaty za usługę) w przypadku żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy. Dostęp jest przesyłany na wskazany adres poczty elektronicznej i jest aktywny przez okres 30 dni. 
 9. Użytkownik, zamieszczając dane w zamówieniu, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W momencie złożenia zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług nauki języków obcych na okres 30 dni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim. Przyznając dostęp do Konta innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań w ramach Konta. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby podejmowane w ramach Panelu Słuchacza, jak za działania własne.
 12. Klient jest dodatkowo uprawniony do przesyłania na adres mailowy centrum@thepoint.pl pytań związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi, formułami egzaminów, z których Klient zakupił produkt. 

§ 5

KONSULTACJA Z EGZAMINATOREM

 1. Klient jest uprawniony do udziału w trzech konsultacjach z Egzaminatorem przeprowadzonych w formie online i nieprzekraczających 15 (piętnaście) minut każda.
 2. W celu przeprowadzenia konsultacji online, Klient jest zobowiązany do podania w Panelu Słuchacza swojej nazwy użytkownika Skype.
 3. Termin udziału w każdej z trzech konsultacji online z Egzaminatorem jest umawiany za pośrednictwem Panelu Słuchacza spośród dostępnych terminów.
 4. W przypadku niepojawienia się Klienta na umówionej konsultacji online z Egzaminatorem za pośrednictwem komunikatora Skype, konsultacja jest uznawana za zrealizowaną.
 5. Klient jest uprawniony do przełożenia umówionej już konsultacji z Egzaminatorem do północy dnia poprzedzającego termin planowanej konsultacji.

§ 6

WEBINARIA

Klient jest uprawniony do udziału/odtworzenia sześciu sześćdziesięciominutowych wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2+). Webinaria odbędą się w dniach 27-28.04.2024 r. online, a dostęp do spotkań będzie wysyłany mailowo na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy zawarciu umowy. Osoby, które zawrą umowę po tym terminie, otrzymają dostęp do nagranych spotkań wraz z możliwością ich odtworzenia.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dodatkowo dostępny na końcu niniejszego regulaminu):

  Imię Nazwisko/dokładny adres/nr
  „Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok.”
 2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdym próbnym egzaminie ósmoklasisty i/lub konsultacji online z Egzaminatorem nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności pomniejszonego o wynagrodzenia za świadczenia spełnione wyliczone zgodnie z ust. 2 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient złożył inną dyspozycję. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Strony wyłączają rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie bez ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które uważa się obiektywne przyczyny uniemożliwiające realizację umowy, których strona nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione tj. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 89 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych) za udzielenie dostępu do Panelu Słuchacza oraz 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za udział w każdym próbnym egzaminie ósmoklasisty i/lub konsultacji online z Egzaminatorem nieprzekraczającej 15 (piętnaście) minut każda. 
 7. Za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje winny być wysłane listem poleconym na adres „The Point”: ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres centrum@thepoint.pl. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14-stu dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Niezłożenie reklamacji w terminie 14-stu dni od dnia zakończenia świadczenia usługi uznaje się równoznaczne za wykonanie usługi zgodnie z jej treścią.

§ 9

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest Kraków.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym podmioty prowadzące naukę języków obcych, obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
 4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Wykonawca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie EasyCart w momencie zakupu.

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany regulaminu winny zostać opublikowane na stronie internetowej www.thepoint.pl i obowiązują w terminie 14-stu dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W przypadku braku akceptacji Klienta na zmianę regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione na zasadach określonych § 7 ust. 6.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Imię Nazwisko/dokładny adres/nr ………………………………….


„Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok……………………………”

§1

DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą jest Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl lub telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00).

§2

PRZEDMIOT USŁUGI

Przedmiotem usługi jest nauka języków obcych w ramach możliwości udziału w sześciu godzinach wykładów w formie webinarium, w trakcie których omawiane będą najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne na różnych poziomach zaawansowania. Webinaria odbędą się 27.04.2024 roku w godzinach 10:00-17:30 online.

§3

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość wynagrodzenia określona jest w treści Oferty Usługodawcy oraz w Zamówieniu składanym przez Klienta.
 2. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
 3. W momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.

§4

DOSTĘP DO TRANSMISJI

 1. Do wzięcia udziału w transmisjach niezbędny jest komputer, laptop, tablet lub telefon z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Klient otrzymuje link do transmisji w przeddzień spotkania, tj. 26.04.2024 r. Link zostanie wysłany na adres e-mail Klienta wskazany w momencie składania zamówienia.
 3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest publikowanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta z tytułu przerw w dostępności lub braku dostępności usługi, która nie przekracza 24 godzin.
 6. Złożenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych oraz akceptacją Regulaminu.
 7. W celu zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do podania danych wymaganych w formularzu zawarcia umowy podczas składania zamówienia.
 8. Użytkownik, zamieszczając dane w zamówieniu, oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych dostępowych do transmisji osobom trzecim. Przyznając dostęp do transmisji innej osobie, Kupujący oświadcza, że jest to osoba upoważniona przez niego do prowadzenia działań i ponosi odpowiedzialność za działania takiej osoby jak za działania własne.

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dodatkowo dostępny na końcu regulaminu):

  Imię Nazwisko/dokładny adres/nr 

  „Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok.”

 2. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 29 zł (dwadzieścia dziewięć złotych) w ramach kosztów operacyjnych oraz 30 zł (trzydzieści złotych) za udzielenie dostępu do transmisji.
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności pomniejszonego o wynagrodzenia za świadczenia spełnione wyliczone zgodnie z ust. 2 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient złożył inną dyspozycję.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Strony wyłączają rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie bez ważnych powodów.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, za które uważa się obiektywne przyczyny uniemożliwiające realizację umowy, których strona nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione tj. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 29 zł (dwadzieścia dziewięć złotych) w ramach kosztów operacyjnych oraz 30 zł (trzydzieści złotych) za udzielenie dostępu do transmisji.
 7. Za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§6

REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje winny być wysłane listem poleconym na adres The Point: ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres centrum@thepoint.pl. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14-stu dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Niezłożenie reklamacji w terminie 14-stu dni od dnia zakończenia świadczenia usługi uznaje się równoznaczne za wykonanie usługi zgodnie z jej treścią.

§7

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania niniejszej umowy jest Kraków.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, adres ul. Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków, telefon: 12 654-81-92, e-mail: centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  – w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych roszczeń;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  – Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym podmioty prowadzące naukę języków obcych, obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
 3. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę, przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
 4. Wykonawca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie EasyCart w momencie zakupu.

§9

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany regulaminu winny zostać opublikowane na stronie internetowej www.thepoint.pl i obowiązują w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. 
 2. W przypadku braku akceptacji Klienta na zmianę regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów za 14-dniowym wypowiedzeniem. 
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia dotychczas spełnione na zasadach określonych § 5 ust. 6.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Imię Nazwisko/dokładny adres/nr ………………………………….


„Informuję niniejszym The Point z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65, że odstępuję od umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej w Dzień/Miesiąc/Rok……………………………”

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Centrum Kształcenia Językowego ”The Point”

DEFINICJE

 1. Administrator – Centrum Kształcenia Językowego „The Point” Dariusz Kwietniowski NIP 679-180-40-33 z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-337 przy ulicy Monte Cassino 6/65 (kontakt: e-mail centrum@thepoint.pl, telefon 12-654-81-92 w dni robocze 10.00-18.00)
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Panel Słuchacza – interaktywna platforma internetowa prowadzona  pod adresem https://enter.thepoint.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Panel Słuchacza lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Panelu Słuchacza. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Panelu Słuchacza (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Panelu Słuchacza) w następujących celach:
  – w celu świadczenia usług w zakresie nauki języków obcych zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
  – w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 2. Twoja Aktywność w Panelu Słuchacza, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA

 1. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli założyć Twojego konta w Panelu Słuchacza. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu świadczenia usług nauki języków obcych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Panelu Słuchacza i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

 1. Jeżeli skorzystasz z oferty, złożysz zamówienie bądź zawrzesz z nami umowę, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, w trakcie korzystania z naszych usług, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Twoich danych osobowych niezbędnych do tego, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i udzielić odpowiedzi na zadane pytania. W formularzu możesz podać także inne dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego pytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe, które prześlesz nam za pomocą formularza kontaktowego, są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  – wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);
  – wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  – kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
  – prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 2. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej, czyli reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

 1. My oraz nasi zaufani partnerzy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej, czyli reklamy, która jest dopasowana do Twoich zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz w każdym momencie wycofać.

NEWSLETTER

 1. Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie, tylko jeżeli podasz nam w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:
 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności Użytkowników w trakcie korzystania z naszych usług w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MARKETING BEZPOŚREDNI

 1. Twoje Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Zgodę na takie działania możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc na centrum@thepoint.pl

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Panel Słuchacza bądź nasze strony internetowe. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Panelu Słuchacza bądź na naszych stronach internetowych i dokonywanych przez Ciebie czynności.

W ramach wykonywania naszych usług możemy stosować następujące rodzaje cookies:

COOKIES „SERWISOWE”

 1. Wykorzystujemy cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposób korzystasz z Panelu Słuchacza, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Panelu Słuchacza i naszych stron internetowych). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

 1. My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

ZARZĄDZANIE COOKIES

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Stosujemy techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Panelu Słuchacza lub na naszych stronach interenetowych, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. W ramach usług korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z usług. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy od siebie żadnych Twoich dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym.
 4. Stosujemy rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Panelu Słuchacza. Te informacje są anonimizowane, zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on, jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Stosujemy rozwiązanie automatyzujące Panel Słuchacza w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać do Ciebie maila po odwiedzeniu konkretnej podstrony.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane, zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes).
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, na Twój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie możliwości techniczne.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym pracownikom, współpracownikom oraz zaufanym partnerom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi nauki języków obcych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz naszym podmiotom powiązanym.
 2. Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze

DANE KONTAKTOWE

 1. We wszelkich sprawach, o których mowa w niniejszej polityce, w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail – centrum@thepoint.pl

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków