O nas

Kim jesteśmy?

Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, wpisane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, CEIDG), od momentu powstania w 1993 roku, inicjuje i realizuje nowatorskie projekty w zakresie kształcenia językowego. W oparciu o staranne przygotowanie metodyczne oraz doświadczenie nabyte w Polsce i za granicą autorzy i nauczyciele „The Point” oferują nowoczesne materiały dydaktyczne, a także wciąż aktualizowane programy językowe, uwzględniające najpilniejsze potrzeby słuchaczy oraz ich indywidualne zainteresowania i aspiracje.

Zaangażowanie i oczekiwania uczestników naszych kursów językowych sprawiają, że nieustannie poszerzamy swoją ofertę i podejmujemy nowe wyzwania w dziedzinie rozwiązań edukacyjnych, będące owocem wielomiesięcznej pracy licznego grona anglistów, germanistów, rusycystów oraz hispanistów „The Point”.

W kursach językowych „The Point” uczestniczyło do tej pory ponad 35 tysięcy słuchaczy, którzy dziś swobodnie i kompetentnie posługują się wybranym przez siebie językiem. Dla wielu z nich umiejętność ta stała się gwarantem sukcesu zawodowego 🙂

Czego uczymy?

Swobodne porozumiewanie się i kontakty między ludźmi ułatwia nie tylko znajomość języków, ale także kultury i realiów krajów danego obszaru językowego.

Wiedzę w zakresie zagadnień leksykalnych i gramatycznych uzupełniamy więc o wiadomości na temat sytuacji geopolitycznej, tradycji i atrakcji turystycznych, a także zwyczajów i niuansów codziennego życia mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Meksyku, Argentyny… Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy specjalnie dobrany materiał dydaktyczny, pomocny w przygotowaniach do egzaminów maturalnych, gwarantujący uzyskanie certyfikatu zgodnego z europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Największy nacisk kładziemy jednak na kształcenie umiejętności kontrolowanego posługiwania się językiem. Budzimy świadomość językową, a wraz z nią potrzebę precyzyjnego doboru słownictwa i poprawnego stosowania reguł językowych. Uczymy samodzielnej pracy, kształtujemy nawyki sprzyjające utrwalaniu jej efektów.

Słuchacze, którzy ukończyli kursy językowe „The Point”, są świadomi swoich możliwości i potrafią konsekwentnie realizować postawione sobie cele.

Jak uczymy?

Programy nauczania języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego opracowane przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point” adresowane są w szczególności do uczniów szkół średnich. Punkt wyjścia do ich przygotowania stanowiły określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej standardy licealnych wymagań egzaminacyjnych oraz europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europejskiej (skala: A1, A2, B1, B2 i C1).

Uczestnicy kursów językowych „The Point” utrwalają i uzupełniają zdobytą już wiedzę szkolną, a także ćwiczą umiejętności językowe, ucząc się jednocześnie praktycznego ich wykorzystywania. Dążymy do tego, by nasi słuchacze posiedli nawyk świadomego posługiwania się wybranym językiem, ze znajomością kultury mieszkańców danego obszaru językowego.

„The Point”  realizuje programy nauczania języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na pięciu poziomach zaawansowania.

Kursy języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego składają się z dwóch do dziewięciu semestrów. O poziomie, od którego słuchacze rozpoczynają naukę, decydują wyniki rozmów i testów kwalifikacyjnych. Gwarantem pomyślnego zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jest uzyskanie certyfikatu na poziomie B1. Dobry wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym gwarantuje certyfikat na poziomie B2 lub C1.

Słuchacze otrzymują wszystkie potrzebne im podczas kursów pomoce naukowe. Przez cały okres nauki pozostają oni pod opieką nauczycieli wiodących i koordynatorów działu nauczania „The Point”. Sprawują oni nadzór dydaktyczny nad prawidłowym przebiegiem nauczania, prowadzą konsultacje naukowe, dokonują korekty prac egzaminacyjnych, odpowiadają na pytania słuchaczy lub ich rodziców dotyczące przebiegu nauki. Z pytaniami można zwracać się bezpośrednio podczas konsultacji, drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem działu obsługi ucznia.

Na każdą lekcję składają się ćwiczenia rozwijające zdolność słuchania i mówienia, czytania i pisania w danym języku. Rozwijamy umiejętność myślenia w języku obcym, ograniczając do absolutnego minimum użycie języka ojczystego. Po wykonaniu ćwiczeń z jednej lekcji słuchacze mogą odbyć konsultacje z nauczycielami The Point, w ramach których mają okazję zastosować w praktyce przyswojony materiał językowy. Po ukończeniu każdej grupy tematycznej słuchacze zdają egzaminy: pisemny i ustny. Dodatkowo, dwukrotnie w ramach każdego poziomu zaawansowania, słuchacze zdają egzaminy semestralne – pisemne i ustne.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów uczniowie otrzymują odpowiedni certyfikat: „The Point English”, „The Point Deutsch”, „The Point Русский” lub ,,The Point Español¨.

Efektem sumiennej pracy na kursach „The Point” jest doskonałe przygotowanie niezbędne dla tych, którzy pragną kontynuować naukę języka na studiach wyższych lub planują podjąć pracę z materiałami źródłowymi. Nie mniej ważna dla absolwentów wyższych poziomów kursów jest satysfakcja płynąca z braku trudności językowych w swobodnym porozumiewaniu się z obcokrajowcami, w tym z rodzimymi użytkownikami języka. Precyzja i swoboda, jakiej nabywają, to nagroda, o którą warto powalczyć! 🙂

Co zyskujesz?

Korzyści płynące z faktu podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Językowego „The Point” można oceniać w dwóch kategoriach 🙂

Pierwsza z nich, to przede wszystkim znajomość języka i kultury danego obszaru językowego. Nasi absolwenci skutecznie porozumiewają się, właściwie dobierają słowa, poprawnie interpretują i formułują wypowiedzi. Znają realia krajów obcojęzycznych, ich uwarunkowania gospodarczo-polityczne, tradycje i obyczaje mieszkańców. Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursów The Point stanowią doskonałą bazę przygotowawczą do egzaminów językowych i kontynuowania nauki języka na wyższych stopniach edukacji.

Druga – wynika ze sposobu nauczania, którego istotą jest samokształcenie pod opieką doskonałych nauczycieli i doświadczonych konsultantów. Wspieramy naszych słuchaczy w realizacji ich celów zawodowych i osobistych. Pomagamy im w urzeczywistnieniu ich planów. Nasi słuchacze są świadomi potrzeby systematycznego wysiłku i dobrej organizacji pracy. Znają swoją wartość. Zdając sobie sprawę w wysokich wymagań na rynku pracy, rozumieją konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.        

Interaktywny kurs

Interaktywne kursy językowe The Point opierają się na systemie nauczania łączącym nowoczesne internetowe technologie multimedialne i opiekę dydaktyczną doświadczonych i dobrze przygotowanych nauczycieli języków obcych.

W chwili podjęcia nauki, słuchacz The Point otrzymuje dostęp do panelu słuchacza umożliwiający korzystanie z bogatej oferty materiałów dydaktycznych i wykonywanie ćwiczeń językowych zgodnie z zasadami metodyki naturalnej.

To tu, znajduje się również historia każdego słuchacza, zawierająca wykonane przez niego zadania, ćwiczenia i prace, a także osiągane wyniki. Tu też znajdują się, adnotacje dotyczące np. terminów konsultacji i egzaminów, a także miejsce na notatki, podręczny słownik słuchacza. Każdy słuchacz w chwili rozpoczęcia nauki otrzymuje e-mail wraz z linkiem aktywującym konto w panelu słuchacza.

Rozpoczynając lekcję, słuchacz staje się świadkiem demonstracyjnej rozmowy. Na ekranie monitora widzi jej uczestników i miejsce ich spotkania. Dzięki temu, uczący się łatwiej przestawia słuch na brzmienie języka obcego, dokładnie w taki sposób, jak ma to miejsce w sytuacji bezpośredniego kontaktu z obcojęzycznymi rówieśnikami.

W trakcie odsłuchiwania kolejnych lekcji udziela on odpowiedzi na temat wybranych aspektów treści dialogu, po czym porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami poprawnymi.
Mając możliwość porównania tego co słyszy z transkrypcją nagrania oraz w razie potrzeby zatrzymania toku lekcji w dowolnym miejscu i podświetlenia polskojęzycznych odpowiedników sprawiających trudność obcojęzycznych słów i wyrażeń, słuchacz może indywidualnie uzupełnić braki. Rozwija w ten sposób zasób znanych mu słów i pojęć, i ćwiczy umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, mając jednocześnie pewność, że uczy się poprawnej wymowy, rozumie i prawidłowo interpretuje tekst. Dodatkowo w ramach ćwiczeń, słuchacz uczestniczy w symulacji rozmowy, używając sformułowań zasłyszanych podczas kilkukrotnego odsłuchiwania rozmowy. W ramach każdej jednostki dydaktycznej słuchacz uzyskuje podpowiedzi, jak radzić sobie z typowymi problemami Polaków uczących się języków obcych, co pozwala na uniknięcie kalek językowych i przejęzyczeń.

Warto wspomnieć, że system uczenia się z pomocą interaktywnej platformy The Point został zaprogramowany w taki sposób, by słuchacz, wykonując kolejne zadania i ćwiczenia nie miał możliwości popełnienia błędu i przeoczenia go, tzn. utrwalenia błędnego zrozumienia, zapisu i wymowy. System nie przepuszcza bowiem złych odpowiedzi. Każdy popełniony błąd i każde źle wykonane ćwiczenie należy poprawić. Dopiero po poprawieniu błędów, system umożliwia słuchaczowi przejście do kolejnych etapów lekcji.

Po każdej lekcji słuchacz umawia się w panelu słuchacza na konsultacje z nauczycielem The Point. Przed konsultacjami wykonuje jeszcze szereg dodatkowych ćwiczeń pozwalających upewnić się co do stopnia opanowania materiału. Po wykonaniu ćwiczeń słuchacz zaczyna mówić w języku obcym, naśladując poprawną wymowę swoich obcojęzycznych rówieśników.

Nasi specjaliści

Nie sposób wymienić wszystkich specjalistów pracujących dla „The Point”. W pierwszym etapie realizacji nowatorskiego projektu w zakresie samokształcenia kierowanego uczestniczyło blisko 80 autorów, korektorów, nauczycieli i lektorów. W ciągu kolejnych lat zespół rozwijający i wdrażający projekt urósł do grona 200 osób. W pracach międzynarodowego zespołu dydaktycznego The Point uczestniczą tak doświadczeni i uznani, jak młodzi i kreatywni   nauczyciele polscy, angielscy, niemieccy, rosyjscy i hiszpańscy. Odnoszą oni  sukcesy w pracy zarówno ze słuchaczami z klas z poszerzonym programem nauczania języka obcego jak i z tymi,  którym naukę języka w szkole ograniczono do zaledwie dwóch – trzech godzin tygodniowo.

Spośród kilkunastu działów „The Point” szczególnie ważne dla naszych słuchaczy i rodziców są: dział nauczania – sprawujący opiekę dydaktyczną nad kursantami i dział obsługi ucznia – administrujący procesem dydaktycznym. Opiekunami dydaktycznymi słuchaczy są m.in. współautorzy programów „The Point”. Najlepsi spośród nich, posiadający największe doświadczenie w pracy pedagogicznej są koordynatorami poszczególnych sekcji działu nauczania, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy pozostałych nauczycieli i postępy naszych podopiecznych.

Nasze osiągniecia

Jakość i innowacyjność rozwiązań edukacyjnych wypracowanych w Centrum Kształcenia Językowego The Point docenili jurorzy konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to pierwszy taki konkurs po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 127 szkół wyższych i placówek oświatowych. Ocenie konkursowej podlegała wartość merytoryczna zgłoszonych projektów edukacyjnych. The Point zajęło III miejsce w klasyfikacji ogólnej konkursu i najwyższą lokatę wśród niepublicznych placówek oświatowych.


Pokaźna biblioteczka – blisko 100 pozycji w dorobku wydawniczym The Point

Autorskie wydawnictwa językowe The Point (ISBN: 89 – 014) to przede wszystkim specjalistyczne pomoce naukowe dostępne wyłącznie słuchaczom realizującym indywidualne programy nauczania, od chwili rozpoczęcia nauki. Wśród 93 pozycji wydawniczych zdecydowaną większość stanowią podręczniki, poradniki dwujęzyczne, nagrania dźwiękowe, systemy ćwiczeń autokontrolnych i egzaminacyjnych. Każdemu z zestawów towarzyszą autorskie przewodniki metodyczne.
Materiały, z pomocą których nasi słuchacze uczą się języków obcych zostały przygotowane w oparciu o metody zbliżone do nauki języka obcego w warunkach pobytu w środowisku obcojęzycznym. To z pewnością ułatwia uczestnikom kursów The Point adaptację językową za granicą.


W 2019 roku w rejestrze Centrum Kształcenia Językowego „The Point” odnotowano ponad 35 tysięcy uczestników indywidualnych kursów językowych.

Wśród ponad 35 tysięcy słuchaczy zarejestrowanych w Centrum, zdecydowana większość to uczestnicy kursów indywidualnych, przygotowanych w oparciu o autorskie programy i materiały nauczania The Point. Indywidualny tok zajęć pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na konsultacje językowe, wymaga jednak pewnej dyscypliny i gotowości zmierzenia się z materiałem dydaktycznym w pojedynkę, przy wsparciu dydaktyków Centrum Kształcenia. Taki tok kształcenia uczy systematyczności i samodzielności, sprawia, że jesteśmy pewniejsi swojej wiedzy i umiejętności, które ostatecznie potwierdzają wyniki egzaminów końcowych i certyfikaty „The Point”.

ABSOLWENCI

Uczestnicy kursów uzyskali certyfikaty A1 – B1 i rzetelne przygotowanie do matury podstawowej. Najbardziej zaawansowani uzyskali certyfikaty B2 i C1 oraz świetne przygotowanie do matury rozszerzonej.


Każdy z naszych absolwentów, zapytany o efekty nauki, zwraca uwagę na zdobytą łatwość w komunikowaniu się z obcokrajowcami – zarówno w mowie, jak w piśmie. Słuchacze The Point podkreślają fakt pozbycia się lęku przed mówieniem w języku obcym. Absolwenci poziomów B2 i C1 potrafią skutecznie przekonywać do własnych racji: umieją słuchać rozmówców i trafnie argumentować.

Znakomita większość naszych absolwentów to ludzie młodzi: studiujący, podejmujący pierwszą pracę, nawiązujący kontakty w środowisku akademickim i zawodowym.


Jacy byli nasi absolwenci w chwili podjęcia nauki w The Point?

Pierwotnie, kandydaci chcieli nauczyć się języka obcego, ale jednocześnie nie brakowało im obaw: czy sobie poradzą, czy naprawdę można dobrze nauczyć się języka nie wychodząc z domu, co będzie jeśli pojawi się awaria internetu, itd.? Rozwiązanie tych i podobnych „problemów” przyszło wraz z zaangażowaniem się w naukę. Konsekwentnie wykonując ćwiczenia, korzystając z cyklicznych konsultacji merytorycznych, zdając kolejne egzaminy – dotarli do końca uzgodnionego programu The Point. Nauczyli się języka obcego, udoskonalili umiejętność efektywnego wykorzystania czasu i uwierzyli we własne możliwości.     

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego ”The Point” adres ul.Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków telefon 012 654-81-92, e-mail centrum@thepoint.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania zawartych umów, w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego), w celach archiwalnych, księgowych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym Konsultanci Oświatowi, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
 4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania umowy przetwarzane są przez okres 10 lat po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa.
 6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków