RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Dariusz Kwietniowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego ”The Point” adres ul.Monte Cassino 6/65, 30-337 Kraków telefon 012 654-81-92, e-mail centrum@thepoint.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wykonania zawartych umów, w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego), w celach archiwalnych, księgowych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy The Point, w tym Konsultanci Oświatowi, nauczyciele, podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, logistyczną i informatyczną.
  4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody.
  5. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania umowy przetwarzane są przez okres 10 lat po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa.
  6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków