Interaktywny kurs

Interaktywne kursy językowe The Point opierają się na systemie nauczania łączącym nowoczesne internetowe technologie multimedialne i opiekę dydaktyczną doświadczonych i dobrze przygotowanych nauczycieli języków obcych.

W chwili podjęcia nauki, słuchacz The Point otrzymuje dostęp do panelu słuchacza umożliwiający korzystanie z bogatej oferty materiałów dydaktycznych i wykonywanie ćwiczeń językowych zgodnie z zasadami metodyki naturalnej.

To tu, znajduje się również historia każdego słuchacza, zawierająca wykonane przez niego zadania, ćwiczenia i prace, a także osiągane wyniki. Tu też znajdują się, adnotacje dotyczące np. terminów konsultacji i egzaminów, a także miejsce na notatki, podręczny słownik słuchacza. Każdy słuchacz w chwili rozpoczęcia nauki otrzymuje e-mail wraz z linkiem aktywującym konto w panelu słuchacza.

Rozpoczynając lekcję, słuchacz staje się świadkiem demonstracyjnej rozmowy. Na ekranie monitora widzi jej uczestników i miejsce ich spotkania. Dzięki temu, uczący się łatwiej przestawia słuch na brzmienie języka obcego, dokładnie w taki sposób, jak ma to miejsce w sytuacji bezpośredniego kontaktu z obcojęzycznymi rówieśnikami.

W trakcie odsłuchiwania kolejnych lekcji udziela on odpowiedzi na temat wybranych aspektów treści dialogu, po czym porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami poprawnymi.
Mając możliwość porównania tego co słyszy z transkrypcją nagrania oraz w razie potrzeby zatrzymania toku lekcji w dowolnym miejscu i podświetlenia polskojęzycznych odpowiedników sprawiających trudność obcojęzycznych słów i wyrażeń, słuchacz może indywidualnie uzupełnić braki. Rozwija w ten sposób zasób znanych mu słów i pojęć, i ćwiczy umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, mając jednocześnie pewność, że uczy się poprawnej wymowy, rozumie i prawidłowo interpretuje tekst. Dodatkowo w ramach ćwiczeń, słuchacz uczestniczy w symulacji rozmowy, używając sformułowań zasłyszanych podczas kilkukrotnego odsłuchiwania rozmowy. W ramach każdej jednostki dydaktycznej słuchacz uzyskuje podpowiedzi, jak radzić sobie z typowymi problemami Polaków uczących się języków obcych, co pozwala na uniknięcie kalek językowych i przejęzyczeń.

Warto wspomnieć, że system uczenia się z pomocą interaktywnej platformy The Point został zaprogramowany w taki sposób, by słuchacz, wykonując kolejne zadania i ćwiczenia nie miał możliwości popełnienia błędu i przeoczenia go, tzn. utrwalenia błędnego zrozumienia, zapisu i wymowy. System nie przepuszcza bowiem złych odpowiedzi. Każdy popełniony błąd i każde źle wykonane ćwiczenie należy poprawić. Dopiero po poprawieniu błędów, system umożliwia słuchaczowi przejście do kolejnych etapów lekcji.

Po każdej lekcji słuchacz umawia się w panelu słuchacza na konsultacje z nauczycielem The Point. Przed konsultacjami wykonuje jeszcze szereg dodatkowych ćwiczeń pozwalających upewnić się co do stopnia opanowania materiału. Po wykonaniu ćwiczeń słuchacz zaczyna mówić w języku obcym, naśladując poprawną wymowę swoich obcojęzycznych rówieśników.

Kontakt

Centrum Kształcenia Językowego

"The Point"
ul. Monte Cassino 6/65
30-337 Kraków