Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
14 stycznia 2014
Wielki konkurs. Atrakcyjne nagrody

Główną nagrodą w konkursie językowym "The Point Open 2014/2015" jest wakacyjny wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Rosji.

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów, a finaliści spędzą z The Point atrakcyjny weekend w Krakowie.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski (bez względu na obecny poziom zaawansowania). Rekrutacja uczestników rozpoczyna się 24 stycznia 2014. Adres pod którym należy się zarejestrować i wypełnić formularz rekrutacyjny znajdziecie poniżej w REGULAMINIE KONKURSU. Zapraszamy!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§1

Organizatorem konkursu językowego ”The Point Open 2014/2015” jest Dariusz Kwietniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia Językowego ”The Point” z siedzibą w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6/65 kod pocztowy 30-337 tel. 12 654 81 92 e-mail: centrum@thepoint.pl, zwany dalej The Point.

§2

1. Konkurs ”The Point Open 2014/2015”, zwany dalej konkursem jest otwartym konkursem językowym w trzech kategoriach językowych tj. języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

2. W zakresie danej kategorii językowej, konkurs odbywa się oddzielnie w zależności od poziomu zaawansowania językowego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego zatwierdzonym przez Radę Europy (skala A1-C2). Konkurs odbywa się na pięciu poziomach: poziom A1, poziom A2, poziom B1, poziom B2 oraz poziom C1.

§3

Uczestnikami konkursu ”The Point Open” mogą być osoby, które w roku szkolnym 2014/2015 są uczniami szkół ponadgimnazjalnych z siedzibą w Polsce.

§4

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) rejestracja uczestnika na stronie internetowej konkurs.thepoint.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wskazanie danych uczestnika (imię, nazwisko, dane kontaktowe – e-mail, facebook, numer telefonu, data urodzenia, nazwa klasy i szkoły ponadgimnazjalnej) - po wcześniejszym połączeniu swojego konta na profilu Facebook z aplikacją The Point,

b) polubienie (zaznaczenie opcji „Lubię to!”) The Point na portalu facebook.pl pod adresem facebook.com/centrum.the.point przed lub w trakcie rejestracji; status „Lubię to!” musi być widoczny w momencie zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. o godzinie 00:00, 1 listopada 2014 roku.

2. Rejestracja uczestników odbywa się w okresie od 24 stycznia 2014 do 31 października 2014 roku.

3. W terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji, uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany przez siebie adres e-mail.

4. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust.3, uczestnik jest zobligowany do powtórnego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przesłania kompletu danych rejestracyjnych, o których mowa w ust.1 a) na adres centrum@thepoint.pl.

5. The Point nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez uczestnika adresu e-mail.

§5

1. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Rosji, w zależności od kategorii językowej, której uczestnik zostanie laureatem konkursu.

2. Czas trwania wyjazdu określi The Point, przy czym wyjazd będzie miał miejsce w czasie wakacji letnich 2015 roku.

3. The Point pokrywa niezbędne koszty nauki, przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia laureata w trakcie wyjazdu, o którym mowa w ust.1. W zakresie kosztów przejazdu uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca wyjazdu §9 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§6

Szczegółowe regulaminy oraz terminy każdego z etapów konkursu wraz z literaturą konkursową, dostępną nieodpłatnie na wskazanych stronach internetowych, będą publikowane na stronie internetowej konkurs.thepoint.pl, thepoint.pl oraz facebook.com/centrum.the.point na nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem danego etapu konkursu.

§7

W okresie od 1 października 2014 do 3 listopada 2014 roku odbywa się preeliminacja uczestników, w trakcie której osoby zarejestrowane przez The Point jako uczestnicy konkursu wypełniają test językowy, na podstawie którego zostaną przydzieleni do właściwej kategorii językowej (język angielski, język niemiecki, język rosyjski) oraz do właściwego poziomu językowego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego zatwierdzonym przez Radę Europy ( poziom A1, poziom A2, poziom B1, poziom B2 oraz poziom C1).

§8

1. Etap I konkursu będzie miał miejsce w styczniu 2015 roku.

2. Etap II konkursu będzie miał miejsce w kwietniu 2015 roku.

3. Etap III konkursu (finał) będzie miał miejsce w czerwcu 2015 roku.

§9

1. Etap III konkursu (finał) odbędzie się w Krakowie.

2. The Point pokrywa koszty podróży uczestnika finału pociągiem II klasy lub autobusem z jego miejsca zamieszkania do Krakowa, zakwaterowania (1 nocleg) i wyżywienia w trakcie etapu III.

3. Koszty podróży są zwracane gotówką lub przelewem, po przekazaniu przez finalistę oryginału biletu - w terminie 7 dni od daty finału konkursu.

4. W III etapie konkursu (finale) wyłoniony zostanie jeden laureat konkursu.

§10

1. Uczestników kolejnych etapów konkursu oraz laureata konkursu wyłaniać będzie Komisja Konkursowa, na podstawie wyników zadań językowych rozwiązywanych przez uczestników zgodnie ze szczegółowymi regulaminami etapów konkursu oraz regulaminem funkcjonowania Komisji Konkursowej.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Dyrektor Programowy, Koordynatorzy Sekcji Językowych The Point oraz członkowie-egzaminatorzy (specjaliści z zakresu języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego).

§11

Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej konkurs.thepoint.pl, thepoint.pl oraz facebook.com/centrum.the.point i będą obowiązywać w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

ZDJĘCIA