Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
"And in the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. "
Abraham Lincoln
Jak uczymy

Programy nauczania języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego opracowane przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point” adresowane są w szczególności do uczniów szkół średnich. Punkt wyjścia do ich przygotowania stanowiły określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej standardy licealnych wymagań egzaminacyjnych oraz europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europejskiej (skala: A1, A2, B1, B2 i C1).

Uczestnicy kursów językowych „The Point” utrwalają i uzupełniają zdobytą już wiedzę szkolną, a także ćwiczą umiejętności językowe, ucząc się jednocześnie praktycznego ich wykorzystywania. Dążymy do tego, by nasi słuchacze posiedli nawyk świadomego posługiwania się wybranym językiem, ze znajomością kultury mieszkańców danego obszaru językowego.

„The Point”  realizuje programy nauczania języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na pięciu poziomach zaawansowania.

Kursy języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego składają się z dwóch, czterech lub sześciu semestrów. O poziomie, od którego słuchacze rozpoczynają naukę, decydują wyniki rozmów i testów kwalifikacyjnych.
Gwarantem pomyślnego zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jest uzyskanie certyfikatu na poziomie B1. Dobry wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym gwarantuje certyfikat na poziomie B2 lub C1.

Słuchacze otrzymują wszystkie potrzebne im podczas kursów pomoce naukowe. Przez cały okres nauki pozostają oni pod opieką nauczycieli wiodących i koordynatorów działu nauczania „The Point”. Sprawują oni nadzór dydaktyczny nad prawidłowym przebiegiem nauczania, prowadzą konsultacje naukowe, dokonują korekty prac egzaminacyjnych, odpowiadają na pytania słuchaczy lub ich rodziców dotyczące przebiegu nauki. Z pytaniami można zwracać się bezpośrednio podczas konsultacji, drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem działu obsługi ucznia.

Na każdą lekcję składają się ćwiczenia rozwijające zdolność słuchania i mówienia, czytania i pisania w danym języku. Rozwijamy umiejętność myślenia w języku obcym, ograniczając do absolutnego minimum użycie języka ojczystego. Po wykonaniu ćwiczeń z co najmniej jednej lekcji słuchacze mogą odbyć konsultacje z ich wiodącymi nauczycielami, w ramach których mają okazję zastosować w praktyce przyswojony materiał językowy. Po ukończeniu każdej grupy tematycznej słuchacze składają egzaminy: pisemny i ustny. Dodatkowo, dwukrotnie w ramach każdego poziomu zaawansowania, słuchacze składają egzaminy quasi-maturalne – pisemne i ustne.
Po zaliczeniu wszystkich egzaminów uczniowie otrzymują odpowiedni certyfikat: „The Point English”, „The Point Deutsch”, „The Point Русский” lub ,,The Point Español¨.

Efektem sumiennej pracy na kursach „The Point” jest doskonałe przygotowanie niezbędne dla tych, którzy pragną kontynuować naukę języka na studiach wyższych lub planują podjąć pracę z materiałami źródłowymi. Nie mniej ważna dla absolwentów wyższych poziomów kursów jest satysfakcja płynąca z braku trudności językowych w swobodnym porozumiewaniu się z obcokrajowcami, w tym z rodzimymi użytkownikami języka. Precyzja i swoboda, jakiej nabywają, to nagroda, o którą warto powalczyć.